djaV vQs;lZ
iz'ku i= fuekZrk & ts- ih- tkafxM+¼ ,e-,] ch-,M-½
o"kZ 2018 ds cgqfodfYi; iz'ku i= dk fofM;ks ¼djaV vQs;lZ iz’ku i= 5½

iz'ku i= 5 ¼ekg % twu ls uoEcj 2018½

iz1 jktLFkku ds fdzdsVj [kyhy vgen us ,f'k;k di esa Hkkjrh; fdzdsV Vhe dh vksj ls fdl ns'k ds f[kykQ ,dfnolh; ou Ms eSp es MsC;w ;k inkiZ.k fd;k\
iz2 eq[;ea=h olqa/kjk jkts us fdrus f'k{kdksa dks jkT; Lrjh; f'k{kd iq#Ldkj ls 5 flrEcj 2018 dks lEekfur fd;k\
iz3 eq[;ea=h olqa/kjk jkts us vUuiw.kkZ nw/k ;kstuk dk 'kqHkkjaHk 2 tqykbZ 2018 dks dgak ls fd;k\
iz4 18 osa ,f'k;kbZ [ksy 2018 dk vk;kstu fdl ns'k esa laEiUu gqvk\
iz5 iz/kkuea=h mTToyk ;kstuk dh 'kq#vkr Jheku ujsUnz eksnh us dc dh\
iz6 21osa QhQk fo'o di 2018 dk vk;kstu dgkW gqvk\
iz7 gky gh esa 03 vDVwdj 2018 dks loksZPp U;k;ky; ds 46 osa eq[; U;k;k/kh'k ds in ij fdlus 'kiFk xzg.k dh gSa\
iz8 ns'k ds fdl jkT; esa 19 twu 2018 dks jkT;iky 'kklu ykxw fd;k x;k\
iz9 dkSulk jkT; 1 tuojh 2018 dks [kqys esa 'kkSp eqDr ?kksf"kr fd;k gS\
iz10 nqfu;k dh lcls ÅWaph ewfrZ ljnkj oYyHk HkkbZ iVsy dh ÅWpkbZ fdruh gS\