iz'ku i= 10 ¼vxLr 2019½

iz1 Þfizosa'ku vkWQ euh ykafMªx ,DV fVªC;wuyÞ ds pS;jeSu dkSu cus gSa\
iz2 ;w,bZ esa Hkkjr ds u;s jktnwr dkSu cus gSa\
iz3 iz/kkuea=h ujsanz eksnh us jk"Vªh; [ksy fnol ds ekSds ij fdl dSaisu dh ’kq+#vkr dh gSa\
iz4 Hkkjr dh fdl f[kykMh us vkbZ,l,l,Q fo'o di esa 10 ehVj ,;j jkbZQy esa Lo.kZ ind thrk \
iz5 >kj[k.M gkbZdksVZ ds dk;Zokgd eq[; U;k;/kh’k ftudk gky gh esa fu/ku gks x;k gSa\
iz6 QqVckWy dk ;w,Qk esUl Iys;j vkWQ n bZ;j 2019 ,okMZ fdls feyk gSa\
iz7 vkbZ,u,l,Q fo’o di esa iq#"kksa ds 10 eh ,;j ihLVy Li/kkZ esa Lo.kZ ind fdlus thrk\
iz8 Hkkjrh; jsyos us tks/kiqj jsyos LVs’ku dsk fdl vokMZ ls uoktk gSa\
iz9 lks'ky fefM;k ij dzkl fQV pSyast ds fy;s e'kgwj cqtqxZ efgyk dk D;k uke gSa\
iz10 ,sf'k;u LiksZVljkbVl ;wfu;u }kjk fdls ,f'k;k dh loZJs"B ,fFkfyV dk iqjLdkj fn;k x;k gSa\