djaV vQs;lZ
iz'ku i= fuekZrk & fers'k 'kekZ
cgqfodfYi; iz'ku i= 7 dk fofM;ks ns[ks ¼djaV vQs;lZ iz’ku i= 7½

iz'ku i= 7 ¼o"kZ 2019½

iz1 ns'k dk igyk ft;ks gsfjVst ikdZ fdldks cuk;s tkus ds fy, iz;kl fd;s tk jgs gSa\
iz2 oYMZ di fdzdsV 2019 ds Qkbuy dk eSu vkWQ nh esp dkSu lk Iys;j cuk\
iz3 vkbZ vkbZ Vh gSnjkckn us bl o"kZ fdl u, fo"k; ij ch Vsd izksxke izkjaHk fd;k gSa\
iz4 xqtjkr ds u;s jkT;iky dkSu cus gSa\
iz5 Hkkjr ds fdl ofdy us varjk"Vªh; dkVZ esa dqyHkw"k.k tk/ko dk dsl yMk\
iz6 ns’k ds lcls cMs gkbMªks izkstsDV fnckax eYVhiiZt dks fdl jkT; esa cukus dh vuqerh feyh gSa\
iz7 ckWVy dSi pSysat lks'ky fefM;k ij fdl vfHkusrk us izkjaHk fd;k gSa\
iz8 oYMZ di fdzdsV 2019 es lokZf/kd fodsV dkSu ls Iys;j us fy,\
iz9 esfMdy dkWystksa esa izos'k ds fy;s vc fdl ifj{kk dks ekU; dj fn;k x;k gSa\
iz10 vka/kz izns'k dk u;k jkT;iky fdls fu;qDr fd;k x;k gS\