vkWuykbZu izsfDVl VsLV % lkekU; Kku
cgqfodfYi; iz'ku i= 4 dk fofM;ks ns[ks ¼lkekU; Kku iz’ku i= 4½

iz'ku i= 4

iz1 varjk"Vªh; efgyk fnol dc euk;k tkrk gSa\
iz2 fdl vfHkusrk dks lky 2018 esa fQYeQs;j csLV ,DVj dk iqjLdkj feyk\
iz3 Hkkjr esa [ksy dk lcls mPpRe iqjLdkj gSa\
iz4 jktLFkku dk jktdh; isM dkSu lk gSa\
iz5 lky 2017 dk vkbZ lh lh (ICC) VsLV fdzdsVj dkSu Fkk\
iz6 fdl jkT; esa fp=dwV >juk fLFkr gSa\
Responsive Image
iz7 Hkkjr dk jk"Vªh; xhr dkSu lk gSa\
iz8 fdl Hkkjrh; MkbZjsDVj dks vkWLdj dk ykbQ Vkbe vsfpoesauV ,okMZ feyk\
iz9 fdlus Hkkjr dh lcls cMh fQYe 'kksys dks MkbjsDV fd;k Fkk\
iz10 Ukkgjx< fdyk dWgk fLFkr gSa\