vkWuykbZu izsfDVl VsLV % lkekU; Kku
cgqfodfYi; iz'ku i= 5 dk fofM;ks ns[ks ¼lkekU; Kku iz’ku i= 5½

iz'ku i= 5

iz1 nwX/klkxj >juk dWgk fLFkr gSa\
iz2 fdls lky 2002 es 50 okW nknk lkgsc Qkyds iqjLdkj feyk Fkk\
iz3 Hkkjr dk lcls cMk ukxfjd iqjLdkj dkSu lk gSa\
iz4 x.kra= fnol 2015 dh ijsM es eq[; vfrfFk dkSu Fks\
iz5 v'kksd pdz ds xksys esa dqy fdruh MafM;k ;k rhj gSa\
iz6 fdls 2018 esa 63 osa fQYe Qs;j csLV vfHkus=h dk iqjLdkj feyk Fkk\
Responsive Image
iz7 jktLFkku dk jktdh; u`R; dkSu lk gSa\
iz8 jktLFkku esa dsVy Qs;j ;k i'kq esyk dWgk vk;ksftr gksrk gSa\
iz9 fdls vkbZ lh lh 2018 (ICC 2018) dk csLV ,lksfl,V fdzdsVj dk iqjLdkj feyk gSa\
iz10 Hkkjr ljdkj ds 2018 esa x`gea=h dkSu gSa\