vkWuykbZu izsfDVl VsLV

fganh

iz'ku- fganh dWgk dh cksyh gSa\

fganh ds vH;kl ds fy, ;Wgka fDyd djsa

daI;wVj

iz'ku- ,Iiy dEiuh ds lglaFkkid dk uke crkb, \

daI;wVj ds vH;kl ds fy, ;Wgka fDyd djsa

lkekU; Kku

iz'ku- Hkkjr esa bljks dk eq[;ky; dWagk fLFkr gSa\

lkekU; Kku ds vH;kl ds fy, ;Wgka fDyd djsa

Hkwxksy

iz'ku- vkQjh dWgk fLFkr gSa\

Hkwxksy ds vH;kl ds fy, ;Wgka fDyd djsa