vkWuykbZu izsfDVl VsLV % jktuhfr foKku
¼iksfyfVdy lkbal½
iz'ku i= fuekZrk & ts- ih- tkafxM+¼ ,e-,] ch-,M-½

iz'ku i= 2

iz1 fdl vf/kos'ku esa izFke ckj ^oans ekrje~^ dk xk;u gqvk\
iz2 >aMk xhr ¼fo'o fot; frjaxk I;kjk½ ds jpf;rk dkSu gS\
iz3 lafo/kku esa fp=dkjh dk dk;Z fdlus fd;k\
iz4 lafo/kku dk okpu ¼cksyk x;k½ fdruh ckj fd;k x;k\
iz5 lafo/kku lapkyd lfefr ds v/;{k dkSu cus Fks\
iz6 izk#i lfefr dk dkuwuh lykgdkj dkSu cuk\
Responsive Image
iz7 fuEufyf[kr esa ls vlR; NkafV,\
iz8 ^lafo/kku lHkk odhyksa dk LoxZ Fkh^ ;g opu fdlus dgk\
iz9 iapof"kZ; ;kstuk fdl ns'k ls yh xbZ\
iz10 Hkkjrh; dE;wfu"V ikVhZ ds laLFkkid dkSu gS\